Utwórz fakturę

EUROFLUID HYDRAULIK SR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Nazwa firmy EUROFLUID HYDRAULIK SR
PIN 31368476
TIN 2020353159
Numer VAT SK2020353159
Data utworzenia 14 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROFLUID HYDRAULIK SR
Závodná 3/E
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 709 433 €
Zysk 228 571 €
Kapitał 2 024 328 €
Kapitał własny 956 859 €
Dane kontaktowe
E-mail eurofluid@eurofluid.sk
Telefon(y) 0244259082, 0249102260, 0249261270, 0263829489, 0424426806, 0424440053, 0424440054
Nr(y) faksu 0244259082, 0424426806
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,035,385
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 680,186
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 20,944
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 20,944
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 659,242
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 251,760
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 302,610
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 104,872
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,344,256
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 627,283
3. Produkty (123) - /194/ 628
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 626,655
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,687
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,687
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 612,542
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 574,640
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 574,640
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 731
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 37,171
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 101,744
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,925
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 93,819
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,943
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,943
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,035,385
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,219,125
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 73,076
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 14,239
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 14,239
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 896,600
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 896,600
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 228,571
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 795,597
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,023
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,023
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 768,757
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 276,453
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 276,453
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 389,978
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,074
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,702
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,550
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,817
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,817
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 20,663
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 20,663
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,709,503
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,709,433
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,848,333
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 207,912
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 630,481
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 613
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,278
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,816
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,420,833
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,101,115
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 194,651
D. Usług (účtová grupa 51) 535,829
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 467,619
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 335,562
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 117,449
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,608
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,513
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 70,187
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 70,187
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 24,367
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,552
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 288,600
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 855,744
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 49
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,261
O. Walutowe straty (563) 49
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,212
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,191
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 287,409
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 58,838
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 64,621
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,783
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 228,571
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016