Utwórz fakturę

PPA ENERGO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.06.2016
Basic information
Nazwa firmy PPA ENERGO
PIN 31368484
TIN 2020339189
Numer VAT SK2020339189
Data utworzenia 15 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PPA ENERGO
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 73 607 422 €
Zysk 3 755 417 €
Kapitał 45 448 517 €
Kapitał własny 14 724 552 €
Dane kontaktowe
E-mail ppa@ppa.sk
Telefon(y) 0249237111, 0249237386
Nr(y) faksu 0249237313, 0249237347
Date of updating data: 06.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 40,909,195
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,012,003
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 26,195
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 26,195
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,985,808
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 205,802
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,064,075
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 715,931
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 37,756,919
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,308,894
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 687,730
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 621,164
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 196,559
8. Podatek odroczony należności (481A) 196,559
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 25,161,765
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,554,739
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,554,739
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 607,026
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,089,701
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 44,210
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,045,491
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 140,273
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 88,661
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 51,612
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 40,909,195
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,693,123
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 179,248
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 179,248
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,925
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,925
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 24,807
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 1,792
2. Inne fundusze (427, 42X) 23,015
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,715,726
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,715,726
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,755,417
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,216,072
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 358,897
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 328,563
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 30,334
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 8,202,345
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 8,202,345
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,356,929
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,224,878
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,224,878
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 825,618
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 487,056
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -1,188,577
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,954
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 297,472
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 297,472
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 429
Date of updating data: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 73,356,001
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 73,607,422
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 124,592
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 804,142
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 72,426,066
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 99,798
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151,624
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,334,575
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 57,945
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,105,248
D. Usług (účtová grupa 51) 22,515,656
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,088,258
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,157,961
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,557,222
4. Koszty społeczne (527, 528) 373,075
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33,384
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 456,870
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 456,870
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 67,507
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,009,707
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,272,847
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,775,749
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,045,124
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,284
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,284
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,040,840
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 940,987
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 87
2. Pozostałe koszty (562A) 87
O. Walutowe straty (563) 846,840
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 94,060
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 104,137
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,376,984
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,621,567
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,784,921
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -163,354
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,755,417
Date of updating data: 06.06.2016