Utwórz fakturę

PPA Power DS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Nazwa firmy PPA Power DS
PIN 31368514
TIN 2020334481
Numer VAT SK2020334481
Data utworzenia 15 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PPA Power DS
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 25 861 995 €
Zysk 648 416 €
Kapitał 3 160 747 €
Kapitał własny 585 401 €
Dane kontaktowe
E-mail martonova@ppapower.sk
Telefon(y) 0484161127
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,737,680
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,922,841
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,174
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,174
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,920,667
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 135,248
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 661,149
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 299,991
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 824,279
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,775,829
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,202
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,202
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 157,308
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 15,794
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,794
8. Podatek odroczony należności (481A) 141,514
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,492,940
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,410,659
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,410,659
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,481
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 28,800
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,122,379
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,968
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,117,411
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 39,010
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,113
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 29,897
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,737,680
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,282,823
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 88,296
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 88,296
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,829
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,829
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,000
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 536,282
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 536,282
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 648,416
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,050,241
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 99,770
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 80,500
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 80,500
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,092
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 7,178
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 76,858
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 63,482
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 13,376
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,741,726
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,748,652
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,748,652
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 287,294
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 170,120
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 51,329
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 277,493
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 206,838
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 128,969
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 128,969
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,918
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 404,616
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,616
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 400,000
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 25,861,995
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 25,861,995
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,083,522
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,722,908
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55,565
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,041,349
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,076,477
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,484,218
D. Usług (účtová grupa 51) 806,875
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,564,786
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,166,828
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 349,408
4. Koszty społeczne (527, 528) 48,550
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,987
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 66,467
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 66,467
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 31,685
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,854
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 820,646
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,438,860
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 96
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 96
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 96
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,579
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,574
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,483
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 819,163
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 170,747
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 312,364
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -141,617
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 648,416
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016