Utwórz fakturę

Takeda Pharmaceuticals Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Takeda Pharmaceuticals Slovakia
PIN 31368832
TIN 2020336802
Numer VAT SK2020336802
Data utworzenia 22 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Takeda Pharmaceuticals Slovakia
Plynárenská 7B
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 177 018 €
Zysk -21 367 €
Kapitał 20 329 131 €
Kapitał własny 8 294 703 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.takedaslovakia.com
Telefon(y) +421220602600
Nr(y) faksu 0220602602
Date of updating data: 30.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,571,473
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 61,352
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 61,352
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 31,670
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 29,682
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,486,746
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 54,537
8. Podatek odroczony należności (481A) 54,537
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,499,466
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,037,271
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,704,954
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 332,317
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 11,203,777
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 249,280
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,138
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 932,743
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,092
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 931,651
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 23,375
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 23,375
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,571,473
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,190,690
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,298
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,298
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 66,744
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 28,102
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 28,102
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,108,913
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,108,913
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,367
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,380,783
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,080
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15,080
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,139,647
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,375,128
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,340,228
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,900
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 732,535
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,552
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,649
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,783
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 226,056
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,226
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 211,830
Date of updating data: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,173,917
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,177,018
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,852,027
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,321,890
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 222
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,879
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,066,387
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,981,493
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 30,789
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -112,114
D. Usług (účtová grupa 51) 969,958
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 683,087
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 551,182
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 124,531
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,374
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 55,410
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,618
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,618
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 425,146
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 110,631
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,303,791
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,369
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 765
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 765
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 604
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,827
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,363
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,363
O. Walutowe straty (563) 432
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,032
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,458
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 109,173
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 130,540
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 124,001
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 6,539
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -21,367
Date of updating data: 30.11.2016
Date of updating data: 30.11.2016