Utwórz fakturę

MAX SPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.11.2016
Basic information
Nazwa firmy MAX SPORT
PIN 31368891
TIN 2020353225
Numer VAT SK2020353225
Data utworzenia 23 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAX SPORT
Bartoškova 7
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 136 266 €
Zysk 102 228 €
Kapitał 262 171 €
Kapitał własny -20 308 €
Dane kontaktowe
E-mail maxsport@max-sport.sk
Telefon(y) 0905205333, 0254414444
Telefon(y) kom. 0905205333
Date of updating data: 28.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,661,808
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 344,329
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 53,958
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 53,958
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 290,371
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 70,841
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 219,530
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,305,919
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 261,096
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 156
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 258,440
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 2,500
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,285
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,285
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 693,055
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 621,280
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 621,280
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 71,775
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 345,483
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,567
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 334,916
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,560
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,560
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,661,808
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,136,971
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,001,460
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,001,460
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,330
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,330
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 29,953
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 29,953
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 102,228
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 524,837
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,849
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 17,025
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 824
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 504,082
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 423,839
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 423,839
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 40,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,329
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,424
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,468
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,022
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,906
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,906
Date of updating data: 28.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,141,051
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,136,266
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,097,094
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,291
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 50
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 831
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,997,033
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,863,209
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 177,693
D. Usług (účtová grupa 51) 770,464
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 146,290
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 103,654
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,446
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,190
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,278
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,595
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,595
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,277
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,227
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 139,233
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 324,019
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,785
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 34
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 34
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,288
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 463
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,843
O. Walutowe straty (563) 2,470
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,373
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,058
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 138,175
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 35,947
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 35,947
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 102,228
Date of updating data: 28.11.2016
Date of updating data: 28.11.2016