Utwórz fakturę

BAUMIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BAUMIT
PIN 31368956
TIN 2020304660
Numer VAT SK2020304660
Data utworzenia 28 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BAUMIT
Zrínskeho 13
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 40 811 490 €
Zysk 6 085 997 €
Kapitał 16 246 850 €
Kapitał własny 12 766 276 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421259303333, +421259303311, +421259303301
Nr(y) faksu 0254411824
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,029,383
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,749,269
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 122,823
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 122,823
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,626,446
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 765,966
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,686,130
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,756,672
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,516
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 409,162
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,205,003
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,518,015
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,457,093
3. Produkty (123) - /194/ 754,250
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 306,672
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 29,462
8. Podatek odroczony należności (481A) 29,462
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,377,504
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,287,899
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 276,551
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,011,348
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 87,040
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,565
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,280,022
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,807
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,272,215
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 75,111
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 75,111
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,029,383
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,452,085
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,000,631
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,000,631
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,638,970
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 200,093
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 200,093
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 526,394
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 526,394
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,085,997
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,574,498
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,274
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 141
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 141
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,133
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,188,679
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,752,196
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 732,322
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,019,874
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 167,049
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 101,398
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 167,888
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 372,545
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 161,127
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 211,418
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,800
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,615,234
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 40,811,490
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,906,093
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 24,973,013
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 62,690
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -326,562
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 56,386
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 139,870
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,823,064
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,978,147
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,245,122
D. Usług (účtová grupa 51) 5,738,924
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,977,896
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,994,713
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 918,827
4. Koszty społeczne (527, 528) 64,356
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 29,250
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,618,997
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,618,997
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 23,245
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 67,893
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 143,590
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,988,426
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,653,041
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,467
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 337
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 337
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,116
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 14
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 109,635
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,144
2. Pozostałe koszty (562A) 2,144
O. Walutowe straty (563) 8,658
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 98,833
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -106,168
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,882,258
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,796,261
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,844,952
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -48,691
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,085,997
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015