Utwórz fakturę

Danubia Invest - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Danubia Invest
PIN 31369596
TIN 2020854561
Numer VAT SK2020854561
Data utworzenia 11 kwiecień 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Danubia Invest
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 37 904 €
Zysk -218 176 €
Kapitał 3 829 540 €
Kapitał własny 3 690 324 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265412072, 0265412084, 0915570600
Telefon(y) kom. 0915570600
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,268,377
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,004,415
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,857,960
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,857,960
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,146,455
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,146,455
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 263,852
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 255,882
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 185,977
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 151,321
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,656
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 51,160
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,745
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,970
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,060
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,910
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 110
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 110
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,268,377
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,194,962
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,679,790
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,679,790
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 936,621
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 936,621
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,203,273
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,203,273
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -218,176
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,415
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,091
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,791
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,300
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 57,336
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 47,205
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,054
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,151
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,541
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,326
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,264
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,988
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,988
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 37,904
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 37,904
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,094
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 34,810
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,757
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,094
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,097
D. Usług (účtová grupa 51) 232,702
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,243
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 104
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,517
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -216,853
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -213,989
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 379
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 378
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -363
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -217,216
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -218,176
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016