Utwórz fakturę

KLOST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.04.2016
Basic information
Nazwa firmy KLOST
PIN 31369642
Data utworzenia 11 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KLOST
Devätinova 54
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 666 128 €
Zysk 42 899 €
Dane kontaktowe
E-mail klost@klost.sk
witryna internetowa http://www.klost.sk
Telefon(y) kom. +421902916190
Date of updating data: 06.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 174,646
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 34,522
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 34,522
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,522
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 137,281
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,232
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,232
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 149,069
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 144,896
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 144,896
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,173
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -16,020
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,807
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -20,827
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,843
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,843
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 174,646
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -105,109
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 672
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 672
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -155,319
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -155,319
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,899
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 277,190
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 23,336
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 49
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 23,287
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 249,906
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,196
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,196
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 216,853
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,977
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,369
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,511
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,948
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,948
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,565
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 285
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,280
Date of updating data: 06.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 665,954
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 666,128
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 22,086
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 614,066
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 29,803
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 173
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 611,387
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 18,459
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 146,425
D. Usług (účtová grupa 51) 273,334
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 115,594
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 82,154
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,083
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,357
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,834
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,136
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,136
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 27,000
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,306
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 299
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 54,741
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 197,934
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 168
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 168
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 168
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,952
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,928
2. Pozostałe koszty (562A) 8,928
O. Walutowe straty (563) 38
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,986
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,784
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 42,957
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 58
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 58
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 42,899
Date of updating data: 06.04.2016
Date of updating data: 06.04.2016