Utwórz fakturę

W.F.W. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Nazwa firmy W.F.W.
PIN 31369707
TIN 2020314054
Numer VAT SK2020314054
Data utworzenia 30 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba W.F.W.
Segnáre 1553/54
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 951 €
Zysk 2 971 €
Kapitał 31 365 €
Kapitał własny 21 166 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254793237
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 36,274
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 542
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 542
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 542
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 35,732
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,732
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,283
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34,449
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 36,274
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,955
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 17,680
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19,293
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,613
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,971
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,319
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 767
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 767
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,552
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 164
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 164
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,603
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,001
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,784
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 42,930
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 42,951
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 42,930
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,813
D. Usług (účtová grupa 51) 2,068
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 35,993
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,196
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,797
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 613
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 613
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 139
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,138
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 40,862
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 177
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 177
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -175
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,963
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 992
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 992
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,971
Date of updating data: 02.06.2016
Date of updating data: 02.06.2016