Utwórz fakturę

HERZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy HERZ
PIN 31369847
TIN 2020345899
Numer VAT SK2020345899
Data utworzenia 11 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HERZ
Priemyselná ulica 3131
90027
Bernolákovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 158 070 €
Zysk 16 382 €
Kapitał 6 048 255 €
Kapitał własny 3 929 679 €
Dane kontaktowe
E-mail infosk@herz.eu
witryna internetowa http://www.herz-sk.sk
Telefon(y) +421262411910
Nr(y) faksu 0262411825
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,767,816
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,549,834
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,337
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,677
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,660
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,340,758
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 559,506
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,652,683
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 128,569
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 201,739
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 201,739
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,206,823
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 706,118
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 14,768
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 691,350
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 105,938
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 7,500
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,500
8. Podatek odroczony należności (481A) 98,438
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,364,165
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,360,439
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,364
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,359,075
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 480
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,246
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,602
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,305
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,297
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,159
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,157
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,767,816
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,942,500
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 38,731
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 34,527
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 34,527
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,739
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 1,739
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,843,818
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,322,682
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -478,864
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,382
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,822,653
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,336
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,336
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 49,228
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 698,445
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 436,137
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 370,350
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,787
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 85,222
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 38,579
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 124,864
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,643
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 153,091
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 47,236
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 105,855
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 920,553
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,663
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,663
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,803,114
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,158,070
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,622,812
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 180,302
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 329,078
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,878
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,094,407
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,783,140
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 157,395
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 5,431
D. Usług (účtová grupa 51) 510,151
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,257,981
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 932,334
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 291,370
4. Koszty społeczne (527, 528) 34,277
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,920
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 226,782
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 226,782
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 94,407
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,702
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,498
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 63,663
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,346,997
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 97
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 43
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 43
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 54
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 31,600
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 25,130
2. Pozostałe koszty (562A) 25,130
O. Walutowe straty (563) 879
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,591
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -31,503
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,160
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,778
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,887
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 9,891
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,382
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016