Utwórz fakturę

NEPA Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.10.2015
Basic information
Nazwa firmy NEPA Slovakia
PIN 31369987
TIN 2020333843
Numer VAT SK2020333843
Data utworzenia 18 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NEPA Slovakia
Technická 2
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 569 990 €
Zysk 53 779 €
Kapitał 2 526 749 €
Kapitał własny 1 194 802 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@nepa.sk
Telefon(y) 0557289081, 0557289082, 0557289083, 0232605050
Nr(y) faksu 0243410786
Date of updating data: 15.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,803,334
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 255,643
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 247,562
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 43,103
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 30,240
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 174,049
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 170
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 8,081
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 8,081
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,531,525
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,948,270
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 815
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 389,699
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 1,557,756
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 15,393
8. Podatek odroczony należności (481A) 15,393
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 527,481
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 520,223
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 520,223
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,258
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 40,381
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,689
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 37,692
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,166
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 100
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 15,869
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 197
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,803,334
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,246,836
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 20,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 20,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 24,685
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 24,685
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 218,885
2. Inne fundusze (427, 42X) 218,885
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -1,745
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -1,745
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 931,232
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 931,232
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,779
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,553,010
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 865
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 865
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,186
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 2,186
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,161,193
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,090,359
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,090,359
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,257
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,795
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,492
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,290
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,635
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,635
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 375,131
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,488
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,488
Date of updating data: 15.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,492,683
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,569,990
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,138,943
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 353,740
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,115
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73,192
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,305,187
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,267,521
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 135,670
D. Usług (účtová grupa 51) 208,701
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 505,285
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 362,522
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 128,057
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,706
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,504
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 112,066
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 112,066
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,771
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 32,334
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,335
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 264,803
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 880,791
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,055
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,049
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 193,823
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,619
2. Pozostałe koszty (562A) 8,619
O. Walutowe straty (563) 179,663
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,541
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -192,768
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 72,035
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,256
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 26,059
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -7,803
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 53,779
Date of updating data: 15.10.2015
Date of updating data: 15.10.2015