Utwórz fakturę

Ing. Hofer - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.10.2015
Basic information
Nazwa firmy Ing. Hofer
PIN 31370748
TIN 2020337814
Numer VAT SK2020337814
Data utworzenia 07 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Ing. Hofer
Komárňanská 81
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 375 507 €
Zysk -208 140 €
Kapitał 472 331 €
Kapitał własny -134 688 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253417898, 0356424283, 0253418755, 0903510056
Telefon(y) kom. 0903510056
Date of updating data: 07.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,062
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 0
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,062
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,062
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,062
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,062
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,062
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -342,828
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,425,314
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,425,314
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,560,002
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,560,002
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -208,140
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 344,890
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 40,515
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 120
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 40,395
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 304,375
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 200,515
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200,515
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 0
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,832
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 41,813
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,215
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 07.10.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 375,507
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 354,833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,674
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 582,770
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,286
D. Usług (účtová grupa 51) 17,660
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) -537
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,393
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 70
4. Koszty społeczne (527, 528) -2,000
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,499
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 167,476
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 167,476
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 179,104
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 202,282
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -207,263
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -19,946
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 116
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 33
O. Walutowe straty (563) 14
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 19
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 83
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -207,180
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -208,140
Date of updating data: 07.10.2015
Date of updating data: 07.10.2015