Utwórz fakturę

MTB WERKZEUGBAU - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Nazwa firmy MTB WERKZEUGBAU
PIN 31370926
TIN 2020315539
Numer VAT SK2020315539
Data utworzenia 28 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MTB WERKZEUGBAU
Rybničná 38/B
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 567 700 €
Zysk -124 195 €
Kapitał 1 747 991 €
Kapitał własny 484 229 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244872056, 0244872060, 0249206211
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,480,061
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,421,756
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,201
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,201
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,419,555
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 287,138
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,015,380
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 117,037
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 55,730
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,383
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 12,247
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 5,136
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 35,344
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,668
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,668
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,676
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,003
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 31
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,972
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,575
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 50
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,525
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,480,061
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 253,929
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 199,164
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 199,164
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 53,969
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,916
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 105,075
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 105,075
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -124,195
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,215,789
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 654,420
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 50,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,609
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 571,015
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 29,796
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 100,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 461,369
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 315,123
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 315,123
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 66,394
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,599
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,377
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,227
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,649
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,343
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 9,204
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,139
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 559,031
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 567,700
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 558,536
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 495
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -710
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,173
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,206
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 697,696
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 176,460
D. Usług (účtová grupa 51) 68,389
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 327,051
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 239,493
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 79,150
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,408
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 777
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 116,807
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 116,807
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 31
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,181
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -129,996
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 313,472
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 29,055
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 27,302
2. Pozostałe koszty (562A) 27,302
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,750
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -29,055
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -159,051
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -34,856
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -37,736
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -124,195
Date of updating data: 04.04.2016
Date of updating data: 04.04.2016