Utwórz fakturę

Autoklub Slovakia Assistance - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Autoklub Slovakia Assistance
PIN 31370977
TIN 2020353280
Numer VAT SK2020353280
Data utworzenia 13 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Autoklub Slovakia Assistance
Bosákova 3
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 881 840 €
Zysk 182 139 €
Kapitał 1 252 420 €
Kapitał własny 64 241 €
Dane kontaktowe
E-mail dispecing@asaauto.sk
Telefon(y) +421244460156, +421244460157, +421244642173
Telefon(y) kom. +421903531356
Nr(y) faksu 0244460156
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,460,868
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 135,337
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 135,337
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 82,729
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 52,608
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,089,308
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 192,289
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 192,289
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 814,191
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 808,398
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 808,398
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,793
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 82,828
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 978
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 81,850
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 236,223
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,882
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 231,341
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,460,868
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 246,377
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,315
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,315
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,465
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 42,472
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -47,937
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 182,139
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,568
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 66
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 66
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -67,839
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -154,707
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -154,707
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,460
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,948
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,554
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,906
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 72,341
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 72,341
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 200,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,009,923
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 406,925
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 602,998
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,881,840
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,881,840
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,286,933
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,224,423
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 3,020
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 19,300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 348,164
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,624,001
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,293,883
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 66,396
D. Usług (účtová grupa 51) 695,527
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 369,233
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 259,596
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 89,389
4. Koszty społeczne (527, 528) 20,248
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,185
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,285
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,285
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,000
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,286
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153,206
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 257,839
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 458,570
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,808
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,804
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,269
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,018
2. Pozostałe koszty (562A) 11,018
O. Walutowe straty (563) 133
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,118
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,461
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 244,378
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 62,239
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 62,239
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 182,139
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016