Utwórz fakturę

TEBAU - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TEBAU
PIN 31371337
TIN 2020315561
Numer VAT SK2020315561
Data utworzenia 25 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEBAU
Bojnická 18/C
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 666 901 €
Zysk -288 923 €
Kapitał 4 764 884 €
Kapitał własny 3 642 026 €
Dane kontaktowe
E-mail info@tebau.sk
Telefon(y) 0233227152, 0249683900, 0249683901, 0249683902, 0249683903, 0249683904, 0249683905, 0249683906, 0249
Nr(y) faksu 0244648135
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,298,822
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,977,355
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,320
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 3,320
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,974,035
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 334,737
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,566,916
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,061,389
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 10,993
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,308,884
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 289,687
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 69,347
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 220,340
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 63,509
8. Podatek odroczony należności (481A) 63,509
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 951,949
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 950,531
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 950,531
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 22
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,298
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 98
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,739
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,690
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 49
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,583
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,583
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,298,822
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,427,103
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 74,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,763
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,763
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,603,750
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,603,750
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -288,923
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 871,719
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 28,022
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,194
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 24,828
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 5,227
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 5,227
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 118,850
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 508,701
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 372,623
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 372,623
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 55,739
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 26,271
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,583
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,963
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,522
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,030
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,030
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 199,889
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,666,901
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,351,673
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,000,894
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 176,549
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 137,785
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,926,983
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 878,317
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 190,915
D. Usług (účtová grupa 51) 490,496
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 373,698
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 266,319
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 93,108
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,271
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,555
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 664,277
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 664,277
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 221,058
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -11,221
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100,888
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -260,082
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 792,839
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 25,961
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 21,615
2. Pozostałe koszty (562A) 21,615
O. Walutowe straty (563) 150
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,196
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -25,961
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -286,043
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -288,923
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015