Utwórz fakturę

MEOPTIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy MEOPTIS
PIN 31371485
TIN 2020818228
Numer VAT SK2020818228
Data utworzenia 06 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEOPTIS
Lachova 37
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 619 546 €
Zysk 3 610 €
Kapitał 1 229 251 €
Kapitał własny 360 904 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249214222, 0249214409, 0249214504, 0249214607, 0556713092, 0557982411, 0244885080, 0244872461
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,301,082
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 396,957
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 396,957
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,865
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 359,259
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 14,833
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 904,041
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 19,153
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,710
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 8,443
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 563,342
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 544,222
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 544,222
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,399
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,721
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 321,546
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 207,754
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 113,792
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 84
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 84
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,301,082
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 364,361
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 354,112
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 541,166
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -187,054
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,610
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 936,721
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -844
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -5,499
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,655
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 99,628
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 98,623
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,005
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 825,500
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 767,338
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 767,338
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,807
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,195
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,949
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,211
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,437
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 12,437
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,619,571
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,619,546
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,536,608
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,339
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,599
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,609,970
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 722,237
D. Usług (účtová grupa 51) 320,651
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 401,682
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 294,828
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 88,634
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,220
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22,260
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 78,074
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 78,074
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,066
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,576
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 493,720
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 25
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 25
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,827
O. Walutowe straty (563) 36
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,791
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,802
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,774
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,164
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,164
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,610
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015