Utwórz fakturę

Kapsch - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Nazwa firmy Kapsch
PIN 31371566
TIN 2020302394
Numer VAT SK2020302394
Data utworzenia 05 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Kapsch
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 074 295 €
Zysk 32 829 €
Kapitał 345 071 €
Kapitał własny -185 633 €
Dane kontaktowe
E-mail kapsch.sk@kapsch.net
Telefon(y) 0250106800, 0233666800, 0233666802, 0233666866
Telefon(y) kom. +421901727555, +421901737555, +421905700201, +421911633030, +421918894175
Nr(y) faksu 0233666801
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 508,688
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,304
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,304
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,215
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 89
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 491,749
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 18,281
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 681
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 17,600
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 26,400
8. Podatek odroczony należności (481A) 26,400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 186,884
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 184,028
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 184,028
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,456
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 400
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 260,184
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 260,184
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,635
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,475
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,160
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 508,688
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -152,805
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 981,754
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 981,754
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 35,622
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 69,965
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 69,965
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,272,975
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,272,975
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,829
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 656,625
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 389,665
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 389,407
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 258
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 560
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 560
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 203,346
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 159,724
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 159,724
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,960
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,538
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,094
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 63,054
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 19,920
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 43,134
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,868
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,868
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,072,053
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,074,295
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,248,768
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 823,285
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 242
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,047,464
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,068,517
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,154
D. Usług (účtová grupa 51) 413,825
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 513,810
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 372,076
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 133,117
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,617
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 333
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,984
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,984
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -11,806
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,647
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 26,831
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 553,557
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21,189
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 21,180
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 38,709
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,194
2. Pozostałe koszty (562A) 10,194
O. Walutowe straty (563) 25,912
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,603
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,520
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,311
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -23,518
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -26,400
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 32,829
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016