Utwórz fakturę

GUPRESS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy GUPRESS
PIN 31371647
TIN 2020315858
Numer VAT SK2020315858
Data utworzenia 11 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GUPRESS
Hattalova 10
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 767 935 €
Zysk 96 914 €
Kapitał 5 218 593 €
Kapitał własny 1 842 345 €
Dane kontaktowe
E-mail gupressh@gupress.sk
witryna internetowa http://www.gupress.sk
Telefon(y) +421244462452, +421244462453, +421244462454, +421244644431, +421244644432, +421244644433
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,253,775
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,626,849
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,626,849
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 329,972
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,771,343
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,287,574
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 237,960
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,619,302
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 574,776
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 46,704
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 931
3. Produkty (123) - /194/ 412,927
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 114,214
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 188,318
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 180,207
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,207
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 124
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,987
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 856,208
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,284
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 853,924
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,624
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,553
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 71
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,253,775
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,939,259
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 150,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 150,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 15,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,677,345
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,677,345
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 96,914
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,314,516
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 789,097
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 364,575
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,593
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 422,929
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,460,488
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 147,243
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 147,243
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,269,275
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,473
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,688
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,323
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,486
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,804
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,804
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,173
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 45,954
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,631,614
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,767,935
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,631,614
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 95,454
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 10,803
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,795
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,269
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,616,437
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 568,243
D. Usług (účtová grupa 51) 322,368
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 419,340
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 299,013
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 101,745
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,582
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,876
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 239,340
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 239,340
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,556
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,911
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,803
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 151,498
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 847,260
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,043
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,041
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,041
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,313
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4
2. Pozostałe koszty (562A) 4
O. Walutowe straty (563) 24
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,285
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,730
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 153,228
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 56,314
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 59,333
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,019
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 96,914
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015