Utwórz fakturę

ACE enterprise Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.12.2016
Basic information
Nazwa firmy ACE enterprise Slovakia
PIN 31372031
TIN 2020353335
Numer VAT SK2020353335
Data utworzenia 28 kwiecień 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ACE enterprise Slovakia
Antolská 4
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 252 180 €
Zysk -93 929 €
Kapitał 1 080 979 €
Kapitał własny -118 638 €
Dane kontaktowe
E-mail info@ace-eprise.com
Telefon(y) 0269201111
Nr(y) faksu 0269201113
Date of updating data: 08.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 931,628
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 504,957
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 49,931
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 40,387
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 9,544
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 455,026
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 455,026
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 425,634
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 370,551
2. Wartość netto kontraktu (316A) 370,551
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 45,525
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,276
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,276
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 37,249
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,558
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,655
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,903
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,037
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,037
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 931,628
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,429
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 474,813
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -347,968
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 177,046
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -525,014
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -93,929
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 861,736
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,588
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,588
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 101,692
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 641,521
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32,823
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,823
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 308,065
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 41,823
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,459
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,940
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 239,411
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 25,531
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 25,531
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 54,511
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 34,893
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 463
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 463
Date of updating data: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 214,465
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 252,180
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,768
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,800
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 197,897
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,715
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 336,570
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,660
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,910
D. Usług (účtová grupa 51) 92,126
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 308,932
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 227,796
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 74,868
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,268
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 70
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) -114,751
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) -114,751
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,623
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -84,390
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 104,769
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,122
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,824
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4,824
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 298
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,701
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,023
2. Pozostałe koszty (562A) 13,023
O. Walutowe straty (563) 195
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 483
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,579
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -92,969
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -93,929
Date of updating data: 08.12.2016
Date of updating data: 08.12.2016