Utwórz fakturę

First Data Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy First Data Slovakia
PIN 31372074
TIN 2020319928
Numer VAT SK2020319928
Data utworzenia 19 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba First Data Slovakia
Digital Park II, Einsteinova 25
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 46 504 956 €
Zysk 2 200 843 €
Kapitał 35 143 364 €
Kapitał własny 8 425 184 €
Dane kontaktowe
E-mail elena.pameticka@firstdata.sk
Telefon(y) 0268285125, 0268285511
Nr(y) faksu 0262412858
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 30,285,016
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,541,651
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 741,857
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 486,921
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 145,338
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 109,598
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,434,365
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 331,939
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,788,520
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,824,520
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 376,424
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 112,962
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,365,429
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,365,429
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,075,146
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 474,638
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 86,495
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 388,143
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,229,612
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,229,612
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,229,612
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,731,875
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,203,046
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,565,214
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,637,832
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 3,320,252
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 206,789
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,788
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,639,021
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,639,021
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 668,219
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 668,219
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 30,285,016
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,626,026
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,906,061
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,906,061
A.II. Składki (412) 3,354,106
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 984,722
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 984,722
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 60,013
2. Inne fundusze (427, 42X) 60,013
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -879,719
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 20,459,178
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -21,338,897
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,200,843
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,391,895
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,800,329
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 12,610,837
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 18,568
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 170,924
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 79,299
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 79,299
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,116,929
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,478,105
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,339,068
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,139,037
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 828,375
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 564,562
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 245,558
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 329
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,395,338
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 135,701
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,259,637
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 267,095
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 145,201
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 121,894
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 46,419,961
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 46,504,956
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,534,055
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 44,885,906
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 69,427
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,568
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,614,576
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 780,364
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,208,025
D. Usług (účtová grupa 51) 18,386,998
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 19,855,214
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,683,342
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,838,478
4. Koszty społeczne (527, 528) 333,394
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 24,930
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,914,139
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,914,139
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,913
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,480
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,432,513
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,890,380
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 26,044,574
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,305,708
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,150,000
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 1,150,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 104,224
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 104,224
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 51,408
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 76
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,443,233
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) -299,759
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,275,868
2. Pozostałe koszty (562A) 1,275,868
O. Walutowe straty (563) 76,872
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 390,252
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -137,525
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,752,855
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 552,012
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 462,625
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 89,387
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,200,843
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016