Utwórz fakturę

First Data Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.12.2016
Basic information
Nazwa firmy First Data Slovakia
PIN 31372074
TIN 2020319928
Numer VAT SK2020319928
Data utworzenia 19 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba First Data Slovakia
Digital Park II, Einsteinova 25
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 50 255 520 €
Zysk 4 100 754 €
Kapitał 35 143 364 €
Kapitał własny 8 425 184 €
Dane kontaktowe
E-mail elena.pameticka@firstdata.sk
Telefon(y) 0268285125, 0268285511
Nr(y) faksu 0262412858
Date of updating data: 01.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 32,497,745
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,455,746
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 374,664
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 374,664
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,715,653
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 331,939
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,629,413
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,341,142
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 310,771
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 102,388
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,365,429
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,365,429
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,547,059
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 675,451
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 72,956
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 602,495
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,229,612
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,229,612
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,229,612
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,628,737
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,681,628
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,681,628
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 6,873,610
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 72,760
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 739
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,013,259
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,013,259
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 494,940
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 44,045
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 450,895
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 32,497,745
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,666,768
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,906,061
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,906,061
A.II. Składki (412) 3,354,106
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 984,722
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 984,722
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,321,125
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,660,022
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -21,338,897
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,100,754
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,790,357
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,523,020
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 8,433,469
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 36,252
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 53,299
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,184,386
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,319,596
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,413,757
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,905,839
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 892,561
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 578,839
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 392,669
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 721
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,082,951
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 63,717
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,019,234
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,040,620
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 859,795
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 180,825
Date of updating data: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 50,184,504
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 50,255,520
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,699,346
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 47,485,158
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 69,877
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,139
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,096,511
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,384,416
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 620,481
D. Usług (účtová grupa 51) 20,239,777
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,411,036
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,838,020
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,209,237
4. Koszty społeczne (527, 528) 363,779
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 27,875
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,921,149
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,921,149
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,589
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -41,188
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,528,376
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,159,009
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 27,939,830
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,565,053
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 2,422,805
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 2,422,805
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 82,732
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 82,732
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 59,491
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 25
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,052,419
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 822,654
2. Pozostałe koszty (562A) 822,654
O. Walutowe straty (563) 139,824
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 89,941
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,512,634
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,671,643
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 570,889
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 688,514
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -117,625
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,100,754
Date of updating data: 01.12.2016
Date of updating data: 01.12.2016