Utwórz fakturę

OLYMPIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.06.2016
Basic information
Nazwa firmy OLYMPIA
PIN 31372082
TIN 2020302482
Numer VAT SK2020302482
Data utworzenia 23 maj 1994
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba OLYMPIA
Tyršovo nábrežie 12
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 068 166 €
Kapitał 3 286 415 €
Kapitał własny 66 388 €
Dane kontaktowe
E-mail aucafe@nextra.sk
Telefon(y) 0903902362, 0903902922, 0262317590, 0262520355, 0903445214
Telefon(y) kom. +421903620825, +421903660055, +421911277377, +421911444722, +421911455102, +421911902362, 0903445214
Nr(y) faksu 0262412105
Date of updating data: 10.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,166,490
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,608,115
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,464,639
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 40,674
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,673,776
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 744,878
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,311
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 143,476
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 39,906
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 14,320
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 89,250
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 531,447
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 497,307
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 107,172
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 107,172
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 328,314
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 17,500
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,666
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 35,655
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 34,140
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,229
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,911
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 26,928
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 26,825
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 103
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,166,490
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 66,388
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 66,388
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,065,434
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 129,211
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,548
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 123,663
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,831,447
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 634,030
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 107,105
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,105
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 521,152
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,254
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,687
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 832
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,744
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,744
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,098
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 441,904
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 34,668
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,822
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 32,846
Date of updating data: 10.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,021,027
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,068,166
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,021,027
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,043,185
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,954
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,637,747
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,433
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 185,263
D. Usług (účtová grupa 51) 556,627
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 96,357
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,193
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52,849
4. Koszty społeczne (527, 528) 315
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,636
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 219,347
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 219,347
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 530,233
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,851
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 430,419
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 276,704
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,481
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11,481
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11,481
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 44,059
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 41,942
2. Pozostałe koszty (562A) 41,942
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,117
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -32,578
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 397,841
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 397,839
Date of updating data: 10.06.2016
Date of updating data: 10.06.2016