Utwórz fakturę

PEMTECH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.08.2016
Basic information
Nazwa firmy PEMTECH
PIN 31372881
TIN 2020353511
Numer VAT SK2020353511
Data utworzenia 30 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PEMTECH
Handlovská 28
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 285 260 €
Zysk 3 159 €
Kapitał 142 035 €
Kapitał własny 108 586 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903704104, +421903456764
Date of updating data: 19.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 320,313
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,362
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,362
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,362
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 312,789
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 99
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 99
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,419
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,456
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,456
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -37
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 305,271
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 94,236
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 211,035
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 162
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 162
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 320,313
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 143,168
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,344
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,344
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 131,026
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 201,491
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -70,465
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,159
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,145
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 562
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 562
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 176,583
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 138,098
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,098
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 829
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 444
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,211
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1
Date of updating data: 19.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 276,491
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 285,260
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 247,400
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,091
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,769
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 280,400
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 184,789
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,790
D. Usług (účtová grupa 51) 37,818
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,869
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,334
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,968
4. Koszty społeczne (527, 528) 567
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 320
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,850
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,850
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 24,249
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,715
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,860
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 45,094
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 549
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 526
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 526
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 854
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 387
2. Pozostałe koszty (562A) 387
O. Walutowe straty (563) 19
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 448
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -305
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,555
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,396
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,396
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,159
Date of updating data: 19.08.2016
Date of updating data: 19.08.2016