Utwórz fakturę

Universal Music - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Universal Music
PIN 31373461
TIN 2020302625
Numer VAT SK2020302625
Data utworzenia 13 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Universal Music
Prievozská 4
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 258 437 €
Zysk 117 795 €
Kapitał 3 325 338 €
Kapitał własny 2 221 029 €
Dane kontaktowe
E-mail universal@universalmusic.sk
witryna internetowa http://www.universalmusic.sk
Telefon(y) +421245525616
Date of updating data: 09.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,920,001
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,450
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,450
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,450
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,767,095
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,478,414
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 778,100
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 611,722
8. Podatek odroczony należności (481A) 88,592
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 260,209
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 245,265
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,097
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,168
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,944
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,472
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,266
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,206
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 136,456
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,993
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 124,463
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,920,001
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 218,981
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,162
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,162
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 93,385
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 93,385
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 117,795
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,701,020
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,810
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,810
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,566,952
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,540,376
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,173,895
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 366,481
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,228
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,143
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,707
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 498
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 131,258
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 131,258
Date of updating data: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,253,520
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,258,437
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 470,289
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,376
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,917
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,764,855
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,080,919
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 57,747
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,644
D. Usług (účtová grupa 51) 531,950
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 269,016
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 211,258
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 55,011
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,747
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 228
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,942
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,942
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 41,265
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,165,127
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 177,518
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -110,676
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,353
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 324
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 324
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,029
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,482
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 8
O. Walutowe straty (563) 3,815
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,659
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,129
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 173,389
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 55,594
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 72,993
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -17,399
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 117,795
Date of updating data: 09.05.2016
Date of updating data: 09.05.2016