Utwórz fakturę

Marlink - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Marlink
PIN 31373500
Data utworzenia 13 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Marlink
Odborárska 5
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 318 487 €
Zysk 224 491 €
Kapitał 11 644 981 €
Kapitał własny 8 947 487 €
Dane kontaktowe
E-mail iveta.ivakova@vizada.com
Telefon(y) 0258262111
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,933,550
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 611,614
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 101,388
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 101,388
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 510,226
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 248,315
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 238,815
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 23,096
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,440,477
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 31,571
8. Podatek odroczony należności (481A) 31,571
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,355,659
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 595,538
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 391,367
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,171
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 8,676,905
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 77,729
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,487
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,053,247
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,137
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,036,110
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 881,459
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 180,756
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 700,703
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,933,550
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,171,978
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,706,333
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,706,333
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 830,459
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 830,459
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,589,305
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,589,305
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 224,491
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,761,572
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 139,153
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 136,179
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,974
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,366,308
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 369,182
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 369,182
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,985,101
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 339
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,686
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 256,111
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 85,978
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 170,133
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,277,487
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,318,487
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,277,487
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 22,700
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,300
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,999,445
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 84,906
D. Usług (účtová grupa 51) 2,050,051
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,660,145
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,981,389
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 618,960
4. Koszty społeczne (527, 528) 59,796
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,872
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 192,592
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 192,592
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,879
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 319,042
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,142,530
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32,277
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20,449
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20,449
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11,828
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 38,813
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,033
2. Pozostałe koszty (562A) 10,033
O. Walutowe straty (563) 7,399
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 21,381
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,536
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 312,506
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 88,015
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 90,336
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,321
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 224,491
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016