Utwórz fakturę

TAU-CHEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.06.2016
Basic information
Nazwa firmy TAU-CHEM
PIN 31373585
TIN 2020333865
Numer VAT SK2020333865
Data utworzenia 14 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TAU-CHEM
Nobelova 34
83605
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 072 599 €
Zysk 138 739 €
Kapitał 1 965 963 €
Kapitał własny 1 138 954 €
Dane kontaktowe
E-mail tau-chem@tau-chem.sk
Telefon(y) 0244452252, 0244457645, 0918891766
Date of updating data: 21.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,334,522
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,635,505
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 20,834
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 20,834
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,614,671
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 279,875
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 858,540
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 468,906
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,350
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 688,387
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 396,645
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 180,546
3. Produkty (123) - /194/ 216,099
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 285,168
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 110,038
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,038
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 162,330
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,800
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,574
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,393
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,181
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,630
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,630
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,334,522
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,423,655
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 250,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 250,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 8,039
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,835
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,835
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,017,042
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,061,275
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -44,233
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 138,739
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 755,880
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,439
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,439
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 134,788
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 401,324
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,679
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,679
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 88,932
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 37,984
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,705
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,660
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200,364
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 32,848
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 30,906
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,942
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 182,481
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 154,987
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 128,553
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 26,434
Date of updating data: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,956,317
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,072,599
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,700,838
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 39,379
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 216,100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 116,282
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,873,052
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 729,729
D. Usług (účtová grupa 51) 279,076
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 727,011
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 522,452
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 175,794
4. Koszty społeczne (527, 528) 28,765
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,544
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 111,591
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 111,591
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 700
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,401
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 199,547
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 947,512
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,195
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,187
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,645
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,913
2. Pozostałe koszty (562A) 12,913
O. Walutowe straty (563) 2,133
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,599
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20,450
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 179,097
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 40,358
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 40,358
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 138,739
Date of updating data: 21.06.2016
Date of updating data: 21.06.2016