Utwórz fakturę

2 x 15 = 18 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy 2 x 15 = 18
PIN 31373658
TIN 2020353423
Numer VAT SK2020353423
Data utworzenia 10 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba 2 x 15 = 18
Záhumenná 318
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 500 €
Zysk -2 863 €
Kapitał 132 879 €
Kapitał własny 107 247 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255567054
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 131,321
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,792
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,792
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,792
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 126,510
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 107,925
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 7,588
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,588
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 100,337
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,717
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 85
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,632
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,868
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,709
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 159
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 131,321
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,384
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,650
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,650
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 95,958
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 194,698
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -98,740
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,863
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,667
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 299
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 299
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 26,217
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,940
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,940
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 21,887
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 170
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,190
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 151
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 151
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 270
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 270
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,500
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,500
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,255
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7
D. Usług (účtová grupa 51) 1,392
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,630
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,203
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 421
4. Koszty społeczne (527, 528) 6
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 551
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 551
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,625
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,755
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,101
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 148
O. Walutowe straty (563) 52
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 96
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -148
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,903
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,863
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015