Utwórz fakturę

Linde Gas - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Linde Gas
PIN 31373861
TIN 2020337044
Numer VAT SK2020337044
Data utworzenia 17 czerwiec 1994
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Linde Gas
Tuhovská 3
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 452 117 €
Zysk 5 347 286 €
Kapitał 31 199 916 €
Kapitał własny 26 614 576 €
Dane kontaktowe
E-mail linde.sk@linde.com
Telefon(y) 0249102511, 0249102525, 0249102547, 0800154633
Nr(y) faksu 0249102546
Date of updating data: 28.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 28,900,991
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,472,500
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,672
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 7,672
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,105,265
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 380,000
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,583,711
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,570,004
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 77,499
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,494,051
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 359,563
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 359,563
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,410,827
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 728,428
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 58,722
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 669,706
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,340,370
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,239,778
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,967
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,231,811
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 6,100,008
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 584
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 342,029
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,160
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 339,869
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,664
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 17,664
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 28,900,991
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,025,039
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,792,207
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,792,207
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 50,853
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 25,727
2. Inne fundusze (427, 42X) 25,727
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,808,966
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,808,966
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,347,286
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,618,614
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 854,600
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 33,115
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 821,485
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 240,566
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 240,566
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,167,713
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,716,199
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 742,905
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,973,294
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 865
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 449,606
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,043
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 355,735
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 58,805
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 296,930
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 257,338
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 257,338
Date of updating data: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,108,547
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,452,117
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 20,332,798
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,775,749
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 7,734
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 132,671
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 203,165
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,281,517
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,424,792
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 460,836
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -4,539
D. Usług (účtová grupa 51) 6,818,695
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,452,902
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,627,763
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 526,061
4. Koszty społeczne (527, 528) 299,078
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 76,977
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,698,280
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,668,280
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 30,000
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 38,904
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 116,667
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 198,003
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,170,600
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,416,497
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 601,514
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 600,000
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 600,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 878
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 206
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 672
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 636
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 54,306
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,270
2. Pozostałe koszty (562A) 3,270
O. Walutowe straty (563) 5,580
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 45,456
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 547,208
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,717,808
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,370,522
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,366,850
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,672
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,347,286
Date of updating data: 28.09.2016
Date of updating data: 28.09.2016