Utwórz fakturę

MAYER/McCANN-ERICKSON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAYER/McCANN-ERICKSON
PIN 31374093
TIN 2020346053
Numer VAT SK2020346053
Data utworzenia 30 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAYER/McCANN-ERICKSON
Dúbravská cesta 2
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 037 112 €
Zysk -115 357 €
Kapitał 1 342 332 €
Kapitał własny -27 417 €
Dane kontaktowe
E-mail mayer@mccann.sk
Telefon(y) 0267267101, 0267272351, 0267272352, 0267272353, 0267272354
Nr(y) faksu 0262240418
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,068,281
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 309,101
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 15,574
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 15,574
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 93,283
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 93,283
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 200,244
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 200,244
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 753,592
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 84,637
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 84,637
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 491,330
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 469,617
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 469,617
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 21,713
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 177,625
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 107,819
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 69,806
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,588
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,116
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,472
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,068,281
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -136,118
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,980
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,980
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 28,511
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,980
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,980
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 196,925
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 196,925
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -257,157
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -257,225
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -115,357
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,165,399
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,912
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,565
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 8,347
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,126,278
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,039,642
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,039,642
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 24,599
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,095
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,821
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,337
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,784
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 25,209
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 25,209
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 39,000
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 39,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,027,930
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,037,112
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,022,960
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,683
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,469
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,132,820
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 113,175
D. Usług (účtová grupa 51) 2,708,719
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 207,490
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 150,444
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52,407
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,639
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 56,319
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 56,319
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,690
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,598
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,674
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -95,708
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 201,066
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 934
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 286
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 286
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 648
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,808
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,687
2. Pozostałe koszty (562A) 1,687
O. Walutowe straty (563) 2,329
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 15,792
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,874
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -114,582
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 775
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,884
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,109
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -115,357
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31374093 TIN: 2020346053 Numer VAT: SK2020346053
 • Zarejestrowana siedziba: MAYER/McCANN-ERICKSON, Dúbravská cesta 2, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Aleš Kohút Žilinská 8 Bratislava 811 05 30.05.1994
  Radovan Grohoľ Belopotockého 1 Bratislava 811 05 30.05.1994
  Zuzana Kušová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08 22.04.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Aleš Kohút 2 660 € (33.3%) Žilinská 8 Bratislava 811 05
  Radovan Grohoľ 2 660 € (33.3%) Belopotockého 1 Bratislava 811 05
  Zuzana Kušová 2 660 € (33.3%) Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.06.2008Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ Belopotockého 1 Bratislava 811 01
   Zuzana Kušová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ Belopotockého 1 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 30.05.1994
   Zuzana Kušová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 22.04.1996
   31.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava 841 02
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1996
   14.10.2005Noví spoločníci:
   Aleš Kohút Žilinská 8 Bratislava 811 05
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava 841 02
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Aleš Kohút Žilinská 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 30.05.1994
   13.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Mgr. Oľga Hromkovičová Kalinčiakova 4 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   28.10.2003Noví spoločníci:
   Mgr. Oľga Hromkovičová Kalinčiakova 4 Bratislava
   27.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.08.1999 Skončenie funkcie: 08.10.2003
   10.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.08.1999 Skončenie funkcie: 08.10.2003
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1996
   09.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   26.06.2000Nové obchodné meno:
   MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   25.06.2000Zrušené obchodné meno:
   Mayer & Mayer spol. s r.o.
   30.08.1999Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava
   29.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   13.03.1997Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   12.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   Mayer & Mayer spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   propagačná a reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti reklamy obchodu a služieb
   fotografické služby
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií, ich distribúcia a predaj
   výroba a predaj reklamných a propagačných médií
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových, alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj, výroba a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, marketingu a reklamy
   Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava