Utwórz fakturę

Albertina Packaging - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Albertina Packaging
PIN 31374638
TIN 2020337055
Numer VAT SK2020337055
Data utworzenia 13 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Albertina Packaging
Hlinícka 1
83152
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 098 783 €
Zysk 219 990 €
Kapitał 1 281 336 €
Kapitał własny 558 072 €
Dane kontaktowe
E-mail albertina@albertina.sk
witryna internetowa http://www.albertina.sk
Telefon(y) +421244680018, +421244871393, +421244871397, +421244881984, +421244881983
Nr(y) faksu 0244871397
Date of updating data: 22.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,924,171
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,739
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,739
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 29,739
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,890,244
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 19,533
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,339
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 12,194
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 476,774
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 202,534
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,534
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 273,775
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 465
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,393,937
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 928
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,393,009
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,188
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,188
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,924,171
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 946,756
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,502
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,502
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 711,624
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 760,571
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -48,947
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 219,990
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 958,985
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,618
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,618
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 955,367
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 287,225
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 287,225
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 634,777
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,730
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,296
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,297
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 18,430
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 252
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 2,647
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 15,531
Date of updating data: 22.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,082,347
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,098,783
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,043,036
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 476
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,835
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,436
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,807,002
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,445,711
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 102,435
D. Usług (účtová grupa 51) 176,126
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 63,816
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 45,902
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,624
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,290
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,064
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,631
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,631
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,270
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 949
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 291,781
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 358,075
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,017
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 676
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 676
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,254
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 87
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,137
O. Walutowe straty (563) 4,407
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,730
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,120
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 283,661
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 63,671
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 63,671
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 219,990
Date of updating data: 22.07.2016
Date of updating data: 22.07.2016