Utwórz fakturę

STELA PLAY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STELA PLAY
PIN 31374743
TIN 2020333975
Numer VAT SK2020333975
Data utworzenia 12 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STELA PLAY
Pri starom letisku 2/A
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 249 857 €
Zysk -39 053 €
Kapitał 1 209 467 €
Kapitał własny 113 124 €
Dane kontaktowe
E-mail stelaplay@stelaplay.sk
witryna internetowa http://www.stelaplay.sk
Telefon(y) +421244635584
Nr(y) faksu 0244635584
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,183,106
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 958,402
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 32,597
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 32,597
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 530,671
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 204,071
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 326,600
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 395,134
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 199,164
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 165,970
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 30,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 224,320
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 151,745
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 102,180
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 49,565
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 41,617
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,617
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,617
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,958
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,371
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,587
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 384
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 384
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,183,106
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 74,071
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 18,408
2. Inne fundusze (427, 42X) 18,408
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 87,413
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 274,772
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -187,359
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,053
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,109,035
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,005
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,005
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,107,030
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 28,433
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,433
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,056,807
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,469
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,169
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,216
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,936
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 216,377
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 249,857
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 30,634
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 185,743
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,480
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 287,674
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 43,813
D. Usług (účtová grupa 51) 59,314
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 76,248
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 56,149
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,763
4. Koszty społeczne (527, 528) 336
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,139
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 103,751
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 103,751
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,409
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -37,817
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 113,250
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 279
O. Walutowe straty (563) 45
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 234
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -276
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -38,093
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -39,053
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015