Utwórz fakturę

Montáže Čakovice Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Montáže Čakovice Bratislava
PIN 31375111
TIN 2020321050
Numer VAT SK2020321050
Data utworzenia 15 lipiec 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Montáže Čakovice Bratislava
Mlynské nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 473 858 €
Zysk 104 007 €
Kapitał 1 174 015 €
Kapitał własny 694 534 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243426061, +421243425839
Nr(y) faksu 0243425839
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,214,529
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 84,860
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 82,860
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 82,860
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,000
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 2,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,126,169
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,326
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 9,326
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,326
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 441,667
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 440,310
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 440,310
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,219
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 138
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 675,176
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,962
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 673,214
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,500
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 18
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,482
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,214,529
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 698,489
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 61,003
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 65,141
2. Inne fundusze (427, 42X) 65,141
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 428,499
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 428,499
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 104,007
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 514,640
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,483
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,483
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 466,689
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 289,244
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 289,244
2. Wartość netto kontraktu (316A) 97,120
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 46,303
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21,589
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,253
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 180
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 38,468
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 19,213
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 19,255
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,400
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,466,408
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,473,858
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 20,201
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,446,207
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,450
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,337,714
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 15,903
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 413,190
D. Usług (účtová grupa 51) 1,395,968
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 478,386
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 339,730
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 125,491
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,165
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,829
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,019
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,019
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,419
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 136,144
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 641,347
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,473
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,473
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,473
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 520
O. Walutowe straty (563) 14
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 506
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,953
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 138,097
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 34,090
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 34,090
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 104,007
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015