Utwórz fakturę

Toyota Material Handling Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.11.2015
Basic information
Nazwa firmy Toyota Material Handling Slovensko
PIN 31375278
TIN 2020329784
Numer VAT SK2020329784
Data utworzenia 15 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Toyota Material Handling Slovensko
Vajnorská 134/B
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 163 107 €
Zysk 340 298 €
Kapitał 8 568 023 €
Kapitał własny 2 230 491 €
Dane kontaktowe
E-mail info@sk.toyota.industries.eu
witryna internetowa http://www.toyota-forklifts.sk
Telefon(y) +421248252500, +421248252570
Nr(y) faksu 0248252507
Date of updating data: 24.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,034,892
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,291,173
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,250
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 10,250
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,280,923
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,273,690
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 529
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 6,704
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,696,699
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 528,865
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 208,614
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 320,251
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 139,204
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,482
8. Podatek odroczony należności (481A) 132,722
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,020,381
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,761,930
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,761,930
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 1,240,672
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,336
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,443
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,249
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,252
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,997
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 47,020
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 47,020
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,034,892
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,570,789
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 220,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 220,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 21,908
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 21,908
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,988,583
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,201,728
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -213,145
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 340,298
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,464,103
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,541,481
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 650,500
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,472
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,886,509
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,622,294
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 592,653
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 592,653
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 134,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 78,555
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 41,864
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 136,360
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,638,862
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 300,328
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 89,449
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 210,879
Date of updating data: 24.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,164,760
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,163,107
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,788,952
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,740,689
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 581,902
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,564
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,464,218
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,143,496
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,029,257
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -1,334
D. Usług (účtová grupa 51) 1,375,870
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,617,688
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,189,654
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 407,889
4. Koszty społeczne (527, 528) 20,145
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,770
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,889,155
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,889,155
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 217,538
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 24,711
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158,067
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 698,889
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,982,352
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,653
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,653
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,492
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 161
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 237,318
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 232,897
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 905
2. Pozostałe koszty (562A) 231,992
O. Walutowe straty (563) 1,595
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,826
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -235,665
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 463,224
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 122,926
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 144,213
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -21,287
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 340,298
Date of updating data: 24.11.2015
Date of updating data: 24.11.2015