Utwórz fakturę

BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.01.2017
Basic information
Nazwa firmy BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE
PIN 31375499
TIN 2020337220
Numer VAT SK2020337220
Data utworzenia 25 lipiec 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE
Stará Vajnorská cesta 4
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 83 531 €
Zysk 35 701 €
Kapitał 2 584 070 €
Kapitał własny -226 880 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244257142, 0249102811, 0249102816, 0249102817
Date of updating data: 23.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,352,376
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,142,271
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,142,271
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,142,271
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 210,105
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 201,240
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 174,857
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,857
8. Podatek odroczony należności (481A) 26,383
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,865
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 50
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,815
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,352,376
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 380,538
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 45,484
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 45,484
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,087
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,087
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 2,375,150
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 2,375,150
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,084,884
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 135,012
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,219,896
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,701
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,971,838
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 727,005
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,226
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 725,779
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,069,976
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 163,231
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,231
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,256
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,905,433
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 174,857
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 174,857
Date of updating data: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 83,532
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 83,531
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 83,531
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,660
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 27,844
D. Usług (účtová grupa 51) 1,085
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 731
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 588
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 143
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 53,871
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 54,602
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,681
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,243
2. Pozostałe koszty (562A) 16,243
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 438
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,680
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 37,191
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,490
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,490
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 35,701
Date of updating data: 23.01.2017
Date of updating data: 23.01.2017