Utwórz fakturę

S.O.F. HERCEG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.01.2017
Basic information
Nazwa firmy S.O.F. HERCEG
PIN 31375758
TIN 2020353665
Numer VAT SK2020353665
Data utworzenia 19 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S.O.F. HERCEG
Slovnaftská ul. 102
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 312 991 €
Zysk 61 274 €
Kapitał 2 110 800 €
Kapitał własny 1 744 940 €
Date of updating data: 12.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,235,772
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,265,351
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,265,351
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 383,717
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 742,507
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 138,627
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 962,967
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 26,529
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 26,529
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,662
8. Podatek odroczony należności (481A) 4,662
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 843,450
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 830,603
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 830,603
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,755
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,092
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 88,326
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,532
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 83,794
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,454
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 7,454
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,235,772
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,710,742
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 119,381
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 852
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 852
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 144,659
2. Inne fundusze (427, 42X) 144,659
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,377,936
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,377,936
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,274
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 525,030
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,152
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 10,948
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,204
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 104
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 104
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 497,496
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 203,737
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,737
2. Wartość netto kontraktu (316A) 135,769
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 52,193
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,141
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,899
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 87,401
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 356
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,278
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,348
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,930
Date of updating data: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,312,991
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,312,991
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,285,871
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 9,191
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,027
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,902
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,228,970
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 321,420
D. Usług (účtová grupa 51) 1,414,268
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 348,867
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 249,947
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 87,519
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,401
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,165
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 97,273
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 97,273
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,200
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,036
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,741
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 84,021
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 559,374
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 64
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 64
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,055
O. Walutowe straty (563) 184
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,871
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,991
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 82,030
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,756
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 18,919
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,837
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 61,274
Date of updating data: 12.01.2017
Date of updating data: 12.01.2017