Utwórz fakturę

ARKO TECHNOLOGY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.08.2016
Basic information
Nazwa firmy ARKO TECHNOLOGY
PIN 31375910
TIN 2020337231
Numer VAT SK2020337231
Data utworzenia 19 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARKO TECHNOLOGY
Kamenárska 8
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 976 548 €
Zysk 50 613 €
Kapitał 1 823 027 €
Kapitał własny 396 533 €
Dane kontaktowe
E-mail arkotechno@gmail.com
Telefon(y) 0907761812
Telefon(y) kom. 0907761812
Date of updating data: 24.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,478,824
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 753,336
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 653,336
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 171,221
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 474,859
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,256
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 100,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 100,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 701,910
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 210,604
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,578
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 205,026
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 304,710
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 277,296
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 277,296
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 27,414
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 186,596
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 840
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 185,756
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 23,578
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,448
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 19,130
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,478,824
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 324,330
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 266,414
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 503,106
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -236,692
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,613
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,154,494
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 177,000
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 177,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 956,947
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 749,799
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 749,799
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,258
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 871
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,250
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200,769
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 20,547
Date of updating data: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 510,315
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 976,548
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 349,355
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 160,960
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 348,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 118,233
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 922,431
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 401,151
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 46,215
D. Usług (účtová grupa 51) 173,660
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,621
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,824
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,625
4. Koszty społeczne (527, 528) 172
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 46,493
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,563
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,563
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 134,321
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,783
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64,190
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 54,117
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -110,711
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 99
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 50
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 50
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 35
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 35
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 14
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 395
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 395
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -296
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 53,821
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,208
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,208
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 50,613
Date of updating data: 24.08.2016
Date of updating data: 24.08.2016