Utwórz fakturę

ENGO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy ENGO
PIN 31376053
TIN 2020337209
Numer VAT SK2020337209
Data utworzenia 20 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENGO
Vl. Clementisa 13
91700
Trnava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 275 722 €
Zysk 12 597 €
Kapitał 1 703 689 €
Kapitał własny 342 682 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0335340301, 0335340302, 0335340303, 0335907210
Telefon(y) kom. +421903593777
Nr(y) faksu 0335504389
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,492,016
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 696,329
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 696,329
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 136,878
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 456,731
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 102,720
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 756,460
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 207,116
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 29,255
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 166,396
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 11,465
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 317,808
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 312,000
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 312,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,808
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 231,536
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 50,125
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 181,411
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 39,227
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 27,467
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 11,760
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,492,016
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 355,279
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 50,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 50,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 287,682
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 287,682
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,597
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,136,737
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,421
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 930
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 8,491
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 184,461
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 830,993
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 799,213
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 799,213
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,657
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,631
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,027
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,138
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,327
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,200
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,200
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 110,662
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,275,722
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,963,113
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 275,144
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 580
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,885
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,235,609
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,492,833
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 67,399
D. Usług (účtová grupa 51) 336,075
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 207,491
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 147,245
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52,874
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,372
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,814
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 97,224
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 97,224
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 704
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,069
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 40,113
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 341,950
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,396
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 355
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 355
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,041
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,793
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,441
2. Pozostałe koszty (562A) 10,441
O. Walutowe straty (563) 2,883
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,469
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,397
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 22,716
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,119
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,283
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 836
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,597
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015