Utwórz fakturę

IG BAU - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Nazwa firmy IG BAU
PIN 31376126
Data utworzenia 13 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IG BAU
Pílová 7
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 600 €
Zysk 7 790 €
Kapitał 76 483 €
Kapitał własny 51 258 €
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 117,835
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 50,912
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,912
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,912
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 48,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 48,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 66,923
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 50,977
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,977
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,946
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,581
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,365
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 117,835
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 59,048
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,290
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,290
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 43,328
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 43,328
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,790
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,787
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,011
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,011
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 53,276
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,975
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,975
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 48,500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,753
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 500
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,000
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,600
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,600
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,600
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,202
D. Usług (účtová grupa 51) 500
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 357
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 500
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 500
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 845
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,398
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,100
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 174
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 174
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -173
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,225
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,435
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,435
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,790
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016