Utwórz fakturę

PRESSFOTO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Nazwa firmy PRESSFOTO
PIN 31376266
TIN 2020333953
Numer VAT SK2020333953
Data utworzenia 22 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRESSFOTO
Čajakova 18
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 114 874 €
Zysk -24 577 €
Kapitał 742 688 €
Kapitał własny 24 735 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948776613
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 728,130
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 707,001
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 707,001
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 115,500
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 538,798
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 52,703
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,115
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 76
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 76
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,699
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 162
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 162
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,537
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,340
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 828
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 512
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,014
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,014
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 728,130
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,761
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 8,738
2. Inne fundusze (427, 42X) 8,738
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,297
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,297
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,577
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 717,149
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 487,111
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 487,111
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 229,788
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 73,640
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,640
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 90,921
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 122
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,437
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 61,666
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 250
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 250
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,220
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 9,220
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 114,874
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 114,874
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 102,374
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 135,129
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,322
D. Usług (účtová grupa 51) 64,811
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,180
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,168
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,477
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 49,076
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 49,076
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,903
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,356
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -20,255
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 30,241
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,178
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,050
2. Pozostałe koszty (562A) 1,050
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 128
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,178
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -21,433
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,144
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,144
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -24,577
Date of updating data: 21.11.2016
Date of updating data: 21.11.2016