Utwórz fakturę

PROCOM - SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROCOM - SERVIS
PIN 31376967
TIN 2020334041
Numer VAT SK2020334041
Data utworzenia 11 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROCOM - SERVIS
Smrečianska 16
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 020 €
Zysk -4 702 €
Kapitał 10 960 €
Kapitał własny -67 340 €
Dane kontaktowe
E-mail irena.kosikova@procom-sk.sk
Telefon(y) 0244255613
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 267,203
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 216,968
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 216,968
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 84,700
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 132,268
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,096
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,490
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,490
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,538
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,538
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,538
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,068
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 696
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,372
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 139
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 139
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 267,203
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -72,042
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -74,340
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,265
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -76,605
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,702
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 339,245
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 258,325
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 257,178
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,147
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 67,781
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,728
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,728
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 63,293
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,760
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 13,139
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,017
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,020
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 660
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,357
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,158
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 528
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,342
D. Usług (účtová grupa 51) 3,106
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 208
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,974
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,974
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,862
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,041
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,608
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,178
2. Pozostałe koszty (562A) 7,178
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 430
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,604
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,742
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,702
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015