Utwórz fakturę

Agentúra EVKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Agentúra EVKA
PIN 31376975
TIN 2020339959
Numer VAT SK2020339959
Data utworzenia 12 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Agentúra EVKA
Galvaniho 14/D
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 510 399 €
Zysk 227 187 €
Kapitał 683 565 €
Kapitał własny 306 266 €
Dane kontaktowe
E-mail info@evka.sk
witryna internetowa http://www.evka.eu
Telefon(y) +421243425653, +421243425652, +421243425654, +421243425651
Nr(y) faksu 0243425653
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,641,408
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 177,166
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,658
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,658
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 171,008
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 171,008
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,500
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,440,960
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 42,261
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 42,261
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 356,540
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 161,544
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,544
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 130,976
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 64,020
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,042,159
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,070
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,034,089
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 23,282
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 23,282
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,641,408
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 507,989
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 40,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 40,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 240,470
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 227,187
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,132,707
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,450
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,450
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,118,401
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 762,007
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 762,007
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 78,352
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,711
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,050
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,696
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 250,585
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,856
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,856
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 712
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 712
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,431,019
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,510,399
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,431,019
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -27,189
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 42,261
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 28,552
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,756
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,212,252
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 974,029
D. Usług (účtová grupa 51) 3,898,263
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 206,659
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 151,513
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 50,655
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,491
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,370
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 72,007
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 72,007
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 14,824
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,100
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 298,147
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 573,799
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 703
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 31
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 31
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 328
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 344
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,183
O. Walutowe straty (563) 2,326
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,857
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,480
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 291,667
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 64,480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 64,480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 227,187
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015