Utwórz fakturę

AREKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AREKO
PIN 31377530
TIN 2020320181
Numer VAT SK2020320181
Data utworzenia 18 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AREKO
Tomanova 35
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 131 031 €
Zysk 125 299 €
Kapitał 871 474 €
Kapitał własny 531 195 €
Dane kontaktowe
E-mail areko@areko.sk
witryna internetowa http://www.areko.sk
Telefon(y) +421243634044, +421243634045, +421243634046, +421243634047
Nr(y) faksu 0243634044
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,061,890
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 484,065
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 484,065
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 183,972
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 238,197
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,290
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 52,606
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 575,330
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 137,996
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,284
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 128,712
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 183,789
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 174,331
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,331
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,458
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 253,545
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,205
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 249,340
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,495
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,495
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,061,890
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 655,494
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 73,028
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 73,028
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,204
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,795
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,795
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,578
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,578
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 444,590
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 444,590
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 125,299
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 405,706
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 512
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 512
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 52,387
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 345,188
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 172,611
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 172,611
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 130,056
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,902
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,643
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,026
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,950
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,223
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,223
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,396
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 690
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 257
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 433
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,132,995
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,131,031
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,086,493
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 43,339
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,199
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 963,151
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 615,132
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,167
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -828
D. Usług (účtová grupa 51) 54,410
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 207,654
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 152,496
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 50,769
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,389
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,532
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 42,095
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 42,095
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,704
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,285
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 167,880
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 433,951
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,964
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 18
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,603
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 343
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,629
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,071
2. Pozostałe koszty (562A) 2,071
O. Walutowe straty (563) 925
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,633
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,665
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 161,215
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 35,916
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 35,916
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 125,299
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015