Utwórz fakturę

B - W - T plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B - W - T plus
PIN 31377637
TIN 2020346207
Numer VAT SK2020346207
Data utworzenia 19 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B - W - T plus
Ružová dolina 16648/8
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 799 875 €
Zysk 28 887 €
Kapitał 701 559 €
Kapitał własny 367 869 €
Dane kontaktowe
E-mail info@bwtplus.sk
Telefon(y) 0949506241, 0239007794
Telefon(y) kom. 0949506241
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 987,220
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 475,566
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 221,100
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 6,500
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 198,900
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 15,700
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 254,466
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 254,466
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 511,654
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 497,925
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 489,145
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 489,145
2. Wartość netto kontraktu (316A) 8,780
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,729
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 613
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,116
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 987,220
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 447,706
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 249,467
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 249,467
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 162,049
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 162,049
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,887
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 539,514
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,906
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,906
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 525,231
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 482,628
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 482,628
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,008
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,561
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,034
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,377
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,558
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 819
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 799,875
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 799,875
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 799,875
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 762,432
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,705
D. Usług (účtová grupa 51) 508,581
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 238,945
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 175,976
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 58,458
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,511
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 433
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,700
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,700
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,068
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 37,443
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 289,589
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 76
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 76
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -73
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 37,370
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,483
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,483
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 28,887
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015