Utwórz fakturę

Direct Marketing - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Direct Marketing
PIN 31377793
TIN 2020329894
Numer VAT SK2020329894
Data utworzenia 18 sierpień 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Direct Marketing
Lamačská 22
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 220 523 €
Zysk 1 017 €
Kapitał 2 589 965 €
Kapitał własny 1 750 471 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245246264, 0245520471, 0245522915, 0245524054, 0245525907, 0245525909, 0905486014, 0915749303
Telefon(y) kom. +421911218035, +421918701900
Nr(y) faksu 0245522917
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,525,162
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,134,431
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 18,495
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 18,495
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 55,275
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 55,275
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,060,661
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 160,661
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 900,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,384,576
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 25,586
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 25,586
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 379
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 379
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 379
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,314,495
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 928,962
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 928,962
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 129,211
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,044
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 180,278
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 44,116
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,283
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 41,833
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,155
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,155
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,525,162
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,759,956
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,887,870
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,887,870
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 55,844
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 55,844
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -99,586
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -99,586
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,085,189
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 502,513
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,587,702
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,017
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 698,442
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,294
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,192
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 102
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 564,268
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 288,737
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 288,737
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 245,423
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,526
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,953
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,423
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,206
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,082
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,082
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 123,798
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 66,764
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 66,764
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,222,439
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,220,523
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 693
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,204,614
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,216
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,204,569
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 522
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 43,157
D. Usług (účtová grupa 51) 1,940,303
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 185,552
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 139,862
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,825
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,865
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,004
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,642
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,642
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,389
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,954
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 221,325
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,916
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,908
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,495
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,846
2. Pozostałe koszty (562A) 3,846
O. Walutowe straty (563) 3,025
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,624
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,579
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,375
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,358
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,477
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -119
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,017
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31377793 TIN: 2020329894 Numer VAT: SK2020329894
 • Zarejestrowana siedziba: Direct Marketing, Lamačská 22, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Martin Šeliga člen Dukelská 37 Modra 900 01 20.01.2010
  Ing. Petr Sucharda predseda Krausova 605 Praha 199 00 Česká republika 08.09.2011
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.05.2014Nové sidlo:
   Lamačská 22 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 20.01.2010
   06.05.2014Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 20.01.2010
   Mgr. Michal Švec - člen Čierny chodník 10202/33 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 20.01.2010
   19.07.2013Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Švec - člen Čierny chodník 10202/33 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 20.01.2010
   18.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Švec - člen Toplianska 22 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.01.2010
   23.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Sucharda - predseda Krausova 605 Praha 199 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.09.2011
   22.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petr Sucharda Krausova 605 Praha 199 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.09.2011
   27.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Sucharda Krausova 605 Praha 199 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.09.2011
   26.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Klinka - predseda 174 Liptovská Teplá 034 83 Vznik funkcie: 17.06.2009
   26.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 20.01.2010
   Michal Švec - člen Toplianska 22 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.01.2010
   25.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Maroš Horňáček - člen Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 03.06.2009
   Ing. Ľuboš Obetko - člen 529 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 03.06.2009
   23.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Maroš Horňáček - člen Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 03.06.2009
   Ing. Ľubomír Klinka - predseda 174 Liptovská Teplá 034 83 Vznik funkcie: 17.06.2009
   Ing. Ľuboš Obetko - člen 529 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 03.06.2009
   22.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys - predseda 722 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 02.12.2004
   Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.06.2005
   Tamara Štrbáková - člen Beskydská 11 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.02.2008
   Michal Švec - člen Toplianska 22 Bratislva 821 07 Vznik funkcie: 12.12.2006
   16.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys - predseda 722 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 02.12.2004
   15.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys - predseda Mlynarovičova 5 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 02.12.2004
   15.04.2008Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   Nový štatutárny orgán:
   Tamara Štrbáková - člen Beskydská 11 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.02.2008
   14.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Glvačová - člen Podzáhradná 49 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.12.2004
   28.12.2006Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Švec - člen Toplianska 22 Bratislva 821 07 Vznik funkcie: 12.12.2006
   27.12.2006Zrušené sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   16.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.06.2005
   15.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Šembera - člen Ondrejovova 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.12.2004
   02.12.2004Nové obchodné meno:
   Direct Marketing, a.s.
   Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe súhlasu autora
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Faltys - predseda Mlynarovičova 5 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 02.12.2004
   Ľubica Glvačová - člen Podzáhradná 49 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.12.2004
   Ing. Juraj Šembera - člen Ondrejovova 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.12.2004