Utwórz fakturę

CORNER SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CORNER SK
PIN 31377971
TIN 2020303087
Numer VAT SK2020303087
Data utworzenia 24 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CORNER SK
Krížna 12
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 286 096 €
Zysk 9 531 €
Kapitał 5 120 602 €
Kapitał własny 860 404 €
Dane kontaktowe
E-mail corner@corner.sk
witryna internetowa http://www.corner.sk
Telefon(y) +421245527661
Nr(y) faksu 0245526406
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,087,939
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 968,779
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 92,856
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 41,302
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 51,554
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 875,923
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 873,355
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 2,568
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,075,393
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,385,817
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 29,749
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,354,509
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 1,559
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 12,255
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 6,644
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,644
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,611
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,532,504
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,466,556
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,466,556
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,206
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 64,742
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 144,817
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,835
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 133,982
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 43,767
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 15,267
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 28,500
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,087,939
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 869,935
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 463,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 240
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 240
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 390,492
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 596,104
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -205,612
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,531
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,207,326
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 323,149
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 108,598
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,241
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 150,870
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 59,440
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 56,779
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,211,142
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,832,780
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,832,780
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 35,297
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 48,995
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 38,064
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 144,654
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 111,352
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 55,834
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 45,758
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,076
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,560,422
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,678
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,483
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 4,578
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,617
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,052,739
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,286,096
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,719,122
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 333,617
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 51,554
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 116,562
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,241
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,178,025
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,179,204
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 250,526
D. Usług (účtová grupa 51) 1,070,334
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,202,455
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 879,063
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 293,672
4. Koszty społeczne (527, 528) 29,720
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,624
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 314,910
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 314,910
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 104,155
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,094
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,723
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 108,071
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,604,229
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 138
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 134
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 103,068
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 65,192
2. Pozostałe koszty (562A) 65,192
O. Walutowe straty (563) 2,456
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 35,420
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -102,930
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,141
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -4,390
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -7,271
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,531
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31377971 TIN: 2020303087 Numer VAT: SK2020303087
 • Zarejestrowana siedziba: CORNER SK, Krížna 12, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07 24.08.1994
  Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07 24.08.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Andrea Chládeková 3 336 € (50%) Krížna 14 Bratislava 811 07
  Ing. Július Chládek 3 336 € (50%) Krížna 14 Bratislava 811 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.09.2012Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   14.02.2012Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru voľnej živnosti
   13.02.2012Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj trovaru voľnej živnosti
   26.01.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   reklamné a marketingové služby
   30.12.2010Nové predmety činnosti:
   opravy vyhradených technických zariadení elektrických
   20.10.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.08.1994
   23.10.2009Nové obchodné meno:
   CORNER SK spol. s r.o.
   22.10.2009Zrušené obchodné meno:
   "CORNER SK spol. s r.o."
   18.10.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom priemyselného tovaru, prenájom zariadení na prípravu nápojov a chladiarenských zariadení
   prevádzkovanie skladov, okrem skladov verejných
   organizovanie kultúrno - spoločenských, športových podujatí
   organizovanie výstav, seminárov, školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 24.08.1994
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 24.08.1994
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.08.1994
   17.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   24.08.1994Nové obchodné meno:
   "CORNER SK spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Krížna 12 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   výroba a požičiavanie dekoratívnych predmetov
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup a predaj trovaru voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08