Utwórz fakturę

Royal Invest Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Royal Invest Consulting
PIN 31378048
TIN 2020412625
Numer VAT SK2020412625
Data utworzenia 25 sierpień 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Royal Invest Consulting
Stará Vajnorská 9
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 893 736 €
Zysk 802 644 €
Kapitał 7 441 366 €
Kapitał własny 2 192 706 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,370,835
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,271,977
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 815,322
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 715,513
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,080
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 96,711
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,456,655
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,976,522
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 2,480,133
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,094,393
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 314
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 314
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 109,153
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 109,153
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 932,343
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,436
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,436
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 276,261
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 626,646
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 52,583
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 783
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 51,800
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,465
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 55
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,410
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,370,835
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,408,727
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 56,440
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 56,440
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 29,450
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,288
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,288
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 861,450
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 753,706
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 107,744
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 647,455
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 647,455
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 802,644
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,962,096
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,822,749
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 2,603,913
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 684
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 218,152
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,097,573
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,332
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,332
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 523,333
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,488,343
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,032
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,715
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,314
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,504
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 39,949
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 39,949
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,825
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 12
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 12
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 893,736
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 893,736
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 95
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 883,388
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,328
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,925
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 801,287
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 79
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,215
D. Usług (účtová grupa 51) 110,876
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 608,565
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 303,032
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 199,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 93,635
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,698
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,538
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,306
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,306
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,411
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,297
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 92,449
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 755,313
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 744,172
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 743,385
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 734,979
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 8,406
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 787
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 774
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,101
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,769
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 8,769
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,332
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 734,071
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 826,520
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,876
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 21,044
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,832
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 802,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31378048 TIN: 2020412625 Numer VAT: SK2020412625
 • Zarejestrowana siedziba: Royal Invest Consulting, Stará Vajnorská 9, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 sierpień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Stanislav Strapek predseda Sliačska 1659/9 Košice 040 01 07.08.2013
  Ing. Igor Ormandy člen Baltská 9 Bratislava 821 07 15.01.2015
  RNDr. Ľubomír Bača člen Lovinského 14 Bratislava 811 04 15.01.2015
  Ing. Boris Rosskopf člen Kupeckého 4 Bratislava 821 08 15.01.2015
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.03.2015Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 9 Bratislava 831 04
   20.03.2015Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   22.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy - člen Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.01.2015
   RNDr. Ľubomír Bača - člen Lovinského 14 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 15.01.2015
   Ing. Boris Rosskopf - člen Kupeckého 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.01.2015
   21.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   20.08.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Strapek - predseda Sliačska 1659/9 Košice 040 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   19.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   01.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   30.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 23.03.2004
   28.12.2004Nové predmety činnosti:
   marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce
   prenájom osobných motorových vozidiel a motocyklov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   25.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 23.03.2004
   24.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Čanová - člen Strmý vŕšok 8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 10.03.2004
   23.03.2004Nové obchodné meno:
   Royal Invest Consulting, a.s.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   ekonomické, organizačné a obchodné poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivana Čanová - člen Strmý vŕšok 8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 10.03.2004