Utwórz fakturę

REMBYT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy REMBYT
PIN 31378072
TIN 2020353709
Numer VAT SK2020353709
Data utworzenia 16 sierpień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REMBYT
Haanova 10
85223
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 128 325 €
Zysk -2 458 €
Kapitał 534 062 €
Kapitał własny 36 389 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 131,982
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,638
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,638
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,638
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 123,344
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 226
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 226
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 118,122
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,241
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,241
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 15,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,881
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,996
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,855
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 141
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 131,982
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,932
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,469
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,469
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,164
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,164
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 27,757
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 63,227
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -35,470
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,458
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 98,050
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,262
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 9,822
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,440
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 66,823
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,178
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,178
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,539
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,254
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,257
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,539
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 465
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 465
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,500
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 128,308
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 128,325
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 128,308
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,733
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,156
D. Usług (účtová grupa 51) 59,212
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 57,193
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 42,099
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,187
4. Koszty społeczne (527, 528) 907
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 769
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,275
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,275
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,128
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -408
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 60,940
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 100
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 100
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 100
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,190
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 592
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 592
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 598
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,090
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,498
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,458
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015