Utwórz fakturę

L'ART/JUVEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy L'ART/JUVEN
PIN 31379044
TIN 2020303131
Numer VAT SK2020303131
Data utworzenia 13 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba L'ART/JUVEN
Pribišova 19/a
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 276 160 €
Zysk -5 062 €
Kapitał 146 349 €
Kapitał własny 52 891 €
Dane kontaktowe
E-mail info@lart-juven.sk
Telefon(y) 0903406282, 0911731733, 0260251117, 0260251118, 0264287092
Telefon(y) kom. 0903406282
Nr(y) faksu 0260251166
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 116,597
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,663
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ -2,610
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,610
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,663
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,663
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 95,909
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 59,216
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 59,216
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,235
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,235
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,235
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,458
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,002
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23,456
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,025
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,025
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 116,597
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,831
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,180
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,180
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 43,073
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 43,073
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,062
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,766
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,628
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 29
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 8,599
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 56,810
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,561
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,561
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 27,550
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,606
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,568
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,525
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,328
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,328
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 276,160
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 108,102
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 158,876
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,182
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 277,844
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 55,142
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 34,216
D. Usług (účtová grupa 51) 112,682
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 55,837
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,825
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,288
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,724
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 253
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,584
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,584
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 11,119
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,011
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,684
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 64,938
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,419
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,244
2. Pozostałe koszty (562A) 1,244
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,171
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,418
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,102
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,062
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015