Utwórz fakturę

ADI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ADI
PIN 31379435
TIN 2020926864
Data utworzenia 20 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADI
Andrusovova 5
85101
Bratislava
Financial information
Zysk -23 938 €
Kapitał 34 669 €
Kapitał własny -153 150 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,211
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,639
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,639
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 6,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,572
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,406
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,406
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,171
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,171
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -5
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -5
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,211
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -177,088
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -813
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -813
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -158,976
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,983
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -164,959
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,938
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 188,299
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 154
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 154
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 92,153
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 48,746
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,746
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 520
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,372
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,359
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 866
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,290
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 95,992
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,458
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 54
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 54
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 23,404
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -23,458
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -23,458
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -23,938
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4230237.tif
Date of updating data: 25.06.2015