Utwórz fakturę

SBDKREDIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Nazwa firmy SBDKREDIT
PIN 31379869
TIN 2020322447
Numer VAT SK2020322447
Data utworzenia 28 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SBDKREDIT
Tomášikova 11
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 351 107 €
Zysk -34 841 €
Kapitał własny -579 716 €
Dane kontaktowe
E-mail info@sbdkredit.sk
Telefon(y) 0243412741
Nr(y) faksu 0243414362
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,304,292
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 399,502
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 396,519
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 381,552
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,967
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,983
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 2,983
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,902,616
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,765,329
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,765,329
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 826,626
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 826,577
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 826,577
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 160
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -111
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 310,661
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,466
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 297,195
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,174
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,174
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,304,292
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,180,025
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,675
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,675
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,992
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 -32
2. Inne fundusze (427, 42X) -32
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,154,819
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,154,819
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,841
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,484,147
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 269,631
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 262,585
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,046
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,194,321
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,334,859
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,334,859
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,846,334
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,317
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,764
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,047
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 20,195
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 20,195
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 170
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 170
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 97,215
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 351,107
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 253,892
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 97,215
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 383,653
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 243,669
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,949
D. Usług (účtová grupa 51) 35,347
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 64,348
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 45,319
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,848
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,181
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,287
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,172
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,172
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,881
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -32,546
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 60,142
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 416
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 416
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -416
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -32,962
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,879
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 919
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -34,841
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016