Utwórz fakturę

Výskumný ústav papiera a celulózy - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Výskumný ústav papiera a celulózy
PIN 31380051
TIN 2020346449
Numer VAT SK2020346449
Data utworzenia 01 październik 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Výskumný ústav papiera a celulózy
Dúbravská cesta 14
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 980 008 €
Zysk 16 869 €
Kapitał 760 039 €
Kapitał własny 703 844 €
Dane kontaktowe
E-mail bohacek@vupc.sk
witryna internetowa http://www.vupc.sk
Telefon(y) +421254776537, +421259418644
Nr(y) faksu 0254776537
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 921,743
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 293,717
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 70,264
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 70,264
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 223,453
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 109,835
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,910
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 78,706
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 32,002
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 624,449
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,552
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,679
3. Produkty (123) - /194/ 15,159
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 714
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 7,044
8. Podatek odroczony należności (481A) 7,044
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 83,361
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 56,207
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,207
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,052
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 102
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 516,492
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,454
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 491,038
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,577
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,577
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 921,743
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 720,713
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 497,850
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 497,850
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 171,292
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 171,292
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 26,907
2. Inne fundusze (427, 42X) 26,907
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,795
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,795
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,869
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,221
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 527
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 527
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 89,126
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 89,115
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 89,115
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,568
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,568
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 103,809
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 103,809
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,980,008
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,980,008
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,404
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 17,376
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 661,660
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -14,526
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 14,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,299,594
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,956,626
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 57
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 151,907
D. Usług (účtová grupa 51) 766,175
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 957,460
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 772,144
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 167,105
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,211
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,516
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 70,494
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 70,494
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,017
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 23,382
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -237,725
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 889
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 593
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 593
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 296
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,410
O. Walutowe straty (563) 227
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,183
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,521
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,861
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,992
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,992
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,869
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016